Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต A Lifelong Learning Society

WATBANGTOEI SC.

โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

Web Link

edu bkk
bmamedia
true
dek eng
codingthailand
Scratch

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางเตย เดิมเรียกว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลคลองกุ่ม (วัดบางเตย) อนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2475 อาศัยศาลาการเปรียญหลังเล็กเป็นสถานที่ทำการสอน สมัยนั้นนายประดิษฐ์ ศรีแสงรัตน์ เป็นศึกษาธิการอำเภอบางกะปิ สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ธรรมการ) นายเสงี่ยม ตั้งเครือ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก พ.ศ.2476 นายสุทิน ศิริประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2483 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2485
- เมื่อ พ.ศ.2499 สร้างอาคารเรียนขึ้นหนึ่งหลังขนาด 4 ห้องเรียน โดยอาศัยที่ดินของวัดใกล้ศาลาการเปรียญหลังเดิม
- ในปี พ.ศ.2510 ทางวัดได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดด้านทิศเหนือ เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งานเศษ ปลูกอาคารเรียน
- ในปี พ.ศ.2512 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร ได้จัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004 ขนาด 8 ห้องเรียน 1 หลัง
- ในปี พ.ศ.2516 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน 1 หลัง กับได้ทำการเชื่อมอาคารเรียนแบบ 004 กับ 017 เข้าด้วยกัน
- เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2518 นายปรีชา วาสิงหน ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่
- ในปีงบประมาณ 2520 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบตึก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
- ในปีงบประมาณ 2523 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้อนุมัติเงิน 4,562,200 บาท ทำการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สนศ.850/2524 จำนวน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
- ในปีงบประมาณ 2531 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบตึก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ชั้นละ 8 ห้องเรียน จำนวน 32 ห้องเรียน ในวงเงินงบประมาณ 6,944,000 บาท

โรงเรียนวัดบางเตย ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดสรรงบประมาณให้ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก สมาคมผู้ปกครอง - ครู ร.ร.วัดบางเตย มูลนิธิวัดบางเตย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนวัดบางเตย และคณะกรรมการโรงเรียน เป็นต้น

ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

Copyright © 2024 Watbangtoei School Rights Reserved.